Fix Tìm kiếm danh sách kết quả 159 kết quả tìm kiếm